داستان «آوا» و نامادری‌اش

«آوا» دختربچه چهارساله‌ای ارومیه‌ای که چند روز پیش توسط نامادری‌اش به‌خاطر شکنجه و به خاطر پرت‌شدن از پله دچار ضربه‌مغزی شده؛ حال مساعدی ندارد. یکی ازبستگان بسیار نزدیک آوا می‌گوید: یک روز آوا...
زبان