اقتصاد ایران در مسیر شکوفایی قرار دارد

به گزارش اورنا نیوز، باقری دبیر انجمن علمی اقتصاد دانشگاه پیام نور ارومیه و عضو انجمن اقتصاددانان کشور در روز دانشجو به عنوان نماینده دانشجویان از عملکرد دو ساله دولت مردمی در توسعه اقتصادی ایران...
زبان